Predgovor

U poslovnom i društvenom kontekstu današnjice u kojemu riječ business poprima sve šire i sveobuhvatnije značenje, engleski jezik je postao jezik univerzalne komunikacije. Profesionalna pozadina i novi kanali komunikacije zahtijevaju specifične komunikacijske vještine (korespondencija, vještine pregovaranja, sastanaka, prezentacija, neformalni razgovor i sl.), pri čemu je poznavanje jezika tek jedan od uvjeta. Stoga se kao odgovor na potrebe i zahtjeve modernog vremena razvio poseban vid podučavanja stranih jezika, specijaliziran za poslovni kontekst i usmjeren na odrasle polaznike. Suvremeno podučavanje stranih jezika stoga uključuje mnogo više od uvježbavanja određenih gramatičkih struktura i leksike, na čemu se baziraju standardni tečajevi jezika.


O nama

Ana Berković Crnković, direktor firme, diplomirala je na Filozofskom fakultetu engleski i ruski jezik i ima dugogodišnju praksu predavača poslovnog jezika. Također, posjeduje i diplomu poduke poslovnog engleskog izdanu od Londonske gospodarske komore (The London Chamber of Commerce and Industry).
Jezičnu poduku koju provodi Contego odobrila je York Associates English School of Business. Contegov program obuke i stupnjevi udovoljavaju Preporuke Europskog Vijeća objavljeno u "Common European Framework of Reference for Languages".


Principi i Modus Operandi

Osnovni principi naše poduke su kvaliteta, fleksibilnost te individualizirani pristup za svakog polaznika ili malu grupu. Nastava je zamišljena kao kontinuirana interakcija ( neprekidna komunikacija, feedback i analiza potreba) između predavača i polaznika, lišena stresa u ugodnoj radnoj atmosferi. Svaki je tečaj svojevrstan projekt u kojem nastavnik i polaznici zajedno kreiraju sadržaj i način rada na imajući u vidu individualne mogućnosti i kapacitete svakog polaznika (Tailor Made Model).

Naši programi nisu standardizirani. Ovakav vid nastave nameće profesora, njegovu fleksibilnost i prilagođenost problemima struke kao glavnog čimbenika nastave. Naši predavači koriste i upoznati su s najnovijim trendovima u podučavanju poslovnog jezika.
Sadržaj tečaja ne ovisi o unaprijed određenom udžbeniku već se on koristi da bi se odredile osnovne gramatičke i tematske smjernice no nerijetko se materijali moraju prilagođavati speficičnoj sferi interesa polaznika. Sami polaznicu postaju aktivni sudionici u procesu nastave a ne isključivo kao objekti poduke.
Takav pristup se pokazao najproduktivnijim te preporučamo rad u malim grupama ili individualnu nastavu.